Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.imaterace.pl, prowadzony przez Kami Katarzyna Porzegowiak z siedzibą w Poznaniu ul. Obornicka 337, NIP: 7772226593, REGON: 301806374 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży meblowej, materacy, łóżek, stelaży, poduszek, kołder, itp, za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepu stacjonarnego.
2. imaterace.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie imaterace.pl, prowadzony przez Kami Katarzyna Porzegowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 337, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym imaterace@op.pl
1. Kami Katarzyna Porzegowiak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie imaterace.pl
2. Klienci  mają możliwość korzystania z imaterace.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w imaterace.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na imaterace.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Kami Katarzyna Porzegowiak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnieni formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Kami Katarzyna Porzegowiak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w imaterace.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Kami Katarzyna Porzegowiak, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kami, na warunkach określonych w Regulaminie. 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w imaterace.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z imaterace.pl, oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w imaterace.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych imaterace.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez sklep imaterace.pl lub przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) . Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Salonie Firmowym Kami Katarzyna Porzegowiak, Poznań, ul. Obornicka 337, po wcześniejszym ustaleniu. Klient ponosi koszty dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kami dotycząca zakupu danego produktu w imaterace.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w imaterace.pl, jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach imaterace.pl, Kami Katarzyna Porzegowiak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w imaterace.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Kami Katarzyna Porzegowiak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy Kami Katarzyna Porzegowiak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpey
– Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– Raty w systemie Santander – usługa za pośrednictwem firmy Santander.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w imaterace.pl, Kami Katarzyna Porzegowiak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 80(towar niestandardowy) dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu imaterace.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach imaterace.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.  
14. Kami Katarzyna Porzegowiak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Kami Katarzyna Porzegowiak podany w górnej części Regulaminu.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Kami Katarzyna Porzegowiak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Kami Katarzyna Porzegowiak albo Kami Katarzyna Porzegowiak nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 
17. Kami Katarzyna Porzegowiak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Kami Katarzyna Porzegowiak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Kami Katarzyna Porzegowiak. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia, których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w imaterace.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres „Biura Obsługi Klienta” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Kami Katarzyna Porzegowiak dokonanych przez Klienta zakupów oraz nad. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Kami Katarzyna Porzegowiak wskazanego w art. 13, na swój koszt. 
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu imaterace.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu imaterace.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe Kami Katarzyna Porzegowiak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w imaterace.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w imaterace.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Kami Katarzyna Porzegowiak oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o imaterace.pl. 
22. Kami Katarzyna Porzegowiak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach imaterace.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kami Katarzyna Porzegowiak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w imaterace.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient  przy pierwszym logowaniu w imaterace.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kami Katarzyna Porzegowiak
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kami Katarzyna Porzegowiak w ramach imaterace.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

ZAŁĄCZNIK 
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
Kami Katarzyna Porzegowiak
60-689 Poznań
Ul. Obornicka 337

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Kami Katarzyna Porzegowiak
Ul. Obornicka 337
60-689 Poznań
imaterace@oppl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….