1. Postanowienia ogólne.

Niniejszym polityka prywatności skierowana jest do Kupującego i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.imaterace.pl

Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Porzegowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kami Katarzyna Porzegowiak, ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań, NIP 7772226593, Regon 301806374, email: biuro@sypialnie.com.pl, tel.887-880-780

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.o4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (dalej jako RODO)

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

-konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcia działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO)

-zgoda osoby, której dane dotyczą przetwarzania danych w celach marketingowych w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie przez Państwa danych osobowych ww. jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia Państwu korzystania ze sklepu oraz aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Użytkownik może w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do zawarcia umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko.

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności, podmiotowi świadczącemu usługi na rzecz Administratora w postaci wysyłania wiadomości o statusie transakcji a także podmiotowi zapewniającemu obsługę i opiekę informatyczną nad serwisem Sklepu.

Administrator jest zobowiązany do ochrony danych kupującego zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki aby dane osobowe były:

-poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

-uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

-adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,

-dokładne i aktualne,

-nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

-przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

-bezpiecznie przechowywane,

-nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji newslettera, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące inforamcje:

-o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

-od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

-o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

-o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

Ponadto na Państwa żądanie Administrator uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma czasowo lub na stałe ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Poza tym w przypadki przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

Administrator oświadcza że korzysta w plików cookies (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten sklep odwiedził) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w sklepie).

Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

-zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu i aplikacji,

-statystycznym,

-przystosowania sklepu do Państwa preferencji.

Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki, które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku dalej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze sklepu i aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam sklepu i aplikacji, usprawniania działania sklepu i aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki sklepu i aplikacji, zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w sklepie lub aplikacji.

Sklep używa Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w sklepie oraz sposobu korzystania ze sklepu.

Administrator wykorzystuje w celu reklamy sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

Administrator korzysta z serwera który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używanie łącząc się ze sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej sklepu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.